Kurumsal Sigortalar

Günümüzün iş dünyası son derece karmaşık ve dinamik iken kurumların maruz kaldığı riskler de benzer şekilde karmaşıklaşmakta ve hızla değişmektedir. Değişen dünyanın riskleri değişirken sigorta ihtiyaçları da benzer eksende şekillenmektedir. IRB uzman kadrosu ile iş dünyasında gerçekleşen değişim ve dönüşümlerin nabzını tutar, bunların global ve lokal sigorta sektörünü ve müşterilerin sigorta ihtiyaçlarını ne yönde etkilediğini analiz eder.

Deneyimli brokerlerden oluşan ekibimiz kurumsal müşterilerin mevcut sigorta programlarının değerlendirilmesinden, yeni programların dizaynına, maliyet optimizasyonundan, operasyonel süreçlerin yönetimine ve eğitimine kadar sigorta süreçlerinin dokunduğu tüm alanlarda kapsamlı ve müşteri odaklı hizmet vermektedir.

Müşterilerimizin strateji ve hedeflerine göre maliyet etkin ürünlerin bulunmasının yanı sıra sektörde öncü, kapsamlı sigorta ürünlerini müşteri ile buluşturulmasına farklı kapasitelerde hizmet sunabilen IRB, Lokal ve Global Sigorta piyasalarında iyi ilişkilere sahiptir.

Hizmet Sözümüz:

 • Deneyimli ve profesyonel uzmanlardan oluşan ekip
 • Alternatifli teklif çalışmaları
 • 7/24 ulaşılabilirlik
 • Butik çalışma kültürü ile ticari sırlarınız için daha fazla gizlilik
 • Özellikli vakalarda sigorta hukuku danışmanlık desteği
 • Müşteri sektörüne göre yaklaşım

BROKERLİK HİZMETLERİMİZ

Aşağıda sıralı tüm hizmetler bütünsel brokerlik yaklaşımımız dahilinde müşterilerimize sağlanmaktadır, ihtiyaç halinde hizmetlerin biri ya da bir kısmı için de destek olunabilir.

 • İş ve Sektöre Bağlı Risklerin Tespiti
 • Sigorta Teminat Bedellerinin Belirlenmesi
 • Teklif Sürecinin Yönetilmesi
 • Alternatifli Tekliflerin Sunumu
 • Poliçelerin Hazırlanması ve Kontrolleri
 • Yıl İçerisindeki Operasyonel Süreçlerin Yönetilmesi
 • Alınması Gereken Önlemlere İlişkin Tavsiyeler
 • Hasar/Prim Raporlaması Sunumu
 • Kurumsal Sigortalar Eğitimi

HİZMET VERDİĞİMİZ BRANŞLAR:

Yangın ve Doğal Afetler Sigortası

Yangın sigortası, özel ya da ticari amaçla kullanılan yapıları kendiliğinden oluşan yangın, yıldırım, infilak vb. nedenler ile oluşabilecek risklere karşı güvence altına alır. Yangını söndürme çalışmaları ve yangın hasarını azaltma müdahaleleri sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarlar da bu sigorta kapsamındadır. Bu poliçe, yangın ana teminatların yanı sıra grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, deprem, fırtına, kar ağırlığı, yer kayması, sel - su baskını, dahili su vb. riskleri de kapsama alabilir. Bu riskler sonucu ortaya çıkabilecek mali hasarlar, enkaz kaldırma masrafları, kira kaybı, kar kaybı, yangın ve infilak mali sorumluluğu gibi teminatlar ile poliçe genişletilebilir.

Mühendislik Sigortaları

Mühendislik Sigortaları, faaliyetleriniz esnasında kullanılan makine ve elektonik cihazları teminat altına alan poliçelerdir. Yapım aşamasında olan bir binada meydana gelebilecek olası kazaların yanı sıra inşaat, montaj ve bakım dönemlerinde yeni kurulan tesislere yerleştirilecek makine ve donanımların uğrayacağı zararlar da poliçenin teminatları arasındadır. Ayrıca insan hatası, doğal afet ve kazalar da poliçe kapsamına girmektedir.

Elektronik Cihaz Sigortası

İş yerinizdeki elektronik cihazlarda oluşabilecek personel ihmali, hatalı malzeme dizaynları ya da yüksek voltaj kaynaklı riskleri teminat altına alır. Bu poliçeler aynı zamanda, elektronik cihazlarınız için 3. şahısların vereceği zararlar, hırsızlık, soygun, gasp ve sabotaj, yangın, dahili su ve sprinkler sızıntısı, terör, sabotaj gibi risklere karşı da güvence sağlar.

Makine Kırılması

Üretim faaliyetlerinin önemli bir parçası olan makinelerde oluşabilecek arıza vb. risklere karşı maddi güvence sağlayan poliçelerdir. İşletme hataları (bakım hataları, hatalı kullanma, yağlama kusurları vb.), işletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali veya dikkatsizliğinden kaynaklanan hasarlar, çevresel nedenler (fırtına, don olayı, çözülen buz parçalarının yürümesi vb.), elektrik ve atmosferik olaylar (kısa devre, şerare, yüksek voltaj ve indüksiyon, izolasyon hataları), merkezkaç sebepli parçalanmalar, su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğuma, büzülme, grev, lokavt, kargaşalık, halk, hareketleri, terör ve sabotaj gibi riskleri de makineleriniz açısından teminata alır.

Montaj All Risks Sigortası

Montaj faaliyetlerini içeren her türlü çalışmada oluşabilecek kaza ve hasarlar sonucunda doğabilecek riskleri teminat altına alan poliçelerdir. Yangın, yıldırım, infilak, hava taşıtlarının çarpması, yangınla mücadele önlemleri, sel ve su basması, yağmur, kar, çığ, fırtına, deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hırsızlık, enkaz kaldırma, üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk risklerini de teminat altına alır. Poliçe all risk poliçesi olarak düzenlendiği için konusuna giren ve poliçede özellikle istisna edilmemiş tüm riskler poliçenin teminatları içerisindedir.

İnşaat All Risks Sigortası

İnşaat sigortaları malzeme, riskler, doğal afetler, çalışanlar ve inşaat projesinin kendisi için teminat sağlayabilir. İnşaat poliçeleri mülk sahipleri ya da proje geliştiricileri tarafından ihale süreçlerine katılmaya hak kazanabilmek için de talep edilebilir.

Poliçe, sigortanın konusunu teşkil eden değerlerin inşaat alanında bulundukları süre zarfında, daha önce bilinmeyen ve inşaat süresince ani olarak inşaat sahasında uğrayabilecekleri olası zararları poliçe genel şartları uyarınca teminat altına alır. Poliçe all risk olarak düzenlenmiş olduğu için özel şartlarda istisna edilmemiş tüm ilgili riskleri karşılayacaktır. Örneğin: yangın, yıldırım, infilak, hava taşıtlarının çarpması, sel ve su baskını, yağmur, kar, çığ, fırtına, deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, hırsızlık, enkaz kaldırma, inşaat makineleri, üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk, mevcut yapılar, şantiye tesisleri, grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm, bakım devresi, fazla mesai ve seri nakliye masrafları gibi.

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat sigortaları bir malın kara, deniz, hava ve demir yoluyla nakliyesi sırasında karşılaşabileceği riskler neticesinde fiziken zarar görmesini teminat altına alan poliçelerdir. Poliçe kapsamındaki malların yurt içi ve / veya yurt dışındaki nakliye sırasında yaşayacağı maddi zararlar ile birlikte, taşınan araçla birlikte tüm değerlerini kaybedecek şekilde zarar görmesi, bu zararlara ek olarak kazalar (toprak kayması, alabora, çarpışma, devrilme, yol çökmesi, raydan çıkma vb.) yangın ve patlama gibi riskler, bu riskler sonucunda malların zarar görmesi haricinde kaybolmasına ilişkin de zararlar teminat altına alınabilir.

Nakliyat sigortaları özel klozlarla, kıymet taşıma sigortası haline getirilebilir ve nakit, altın, kıymetli taşlar ve benzeri değerli eşyaların da bir yerden diğerine taşınması sırasında uğrayabileceği riskler teminat altına alınabilir.

İşveren Sorumluluk Sigortası

Kanunen işverenler işyerinde meydana gelebilecek iş kazalarından sorumludur. İşveren Sorumluluk Sigortası, işverenin adresinde meydana gelebilecek iş kazaları neticesinde işverenin hukuki sorumluluklarına ilişkin teminat sağlamaktadır.

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları neticesinde işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve sosyal sigortalar kanununa tabi işçiler veya işçi yakınları tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ya da dışında kalan tazminat talepleri işveren sorumluluk sigortasının kapsamındadır. İş kazalarından dolayı Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açacağı rücu davalarına ilişkin tazminat taleplerini de ilgili poliçe teminat altına alır.

3.Şahıs Sorumluluk Sigortası

3.Şahıs sorumluluk sigortası, sigortalının poliçede tanımlı faaliyeti esnasında meydana gelebilecek bir olay neticesinde 3.şahısların ölmesi, yaralanması, sağlıklarının bozulması ya da 3.şahıslara ait mallarda hasar görmesi sebebi ile bu şahıslar adına ileri sürelecek tazminat taleplerini teminat altına alan sorumluluk sigortası türüdür. Tüm ticari faaliyetler bu tür risk taşısalar da işin yapısı gereği 3.şahısların iş yerine girmesini gerektiren mağazacılık/perakende sektörü için olmazsa olmaz bir sigorta ürünüdür.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Sigortalının ürettiği ve/veya sattığı bir ürünün kusurundan kaynaklanan bir olay sonucu ortaya çıkan maddi ve bedeni zarar vesilesiyle 3.şahısların/müşterilerinizin kurumunuzdan talep edeceği tazminatları güvence altına alan sorumluluk sigortası ürünüdür. Satılan/üretilen ürünün son tüketici ile buluşma zorunluluğu olmaksızın ürün sorumluluk sigortası teminat sağlayacaktır. Ürettiğiniz bir ara ürünün tedarikçisi konumunda olduğunuz bir firmaya verebileceği zarar ve bu firmanın sizden talep edebileceği tazminatlar da ürün sorumluluk poliçesinin teminat kapsamına girmektedir.

Ürün Geri Çağırma Sigortası

Sigortalı firmanın üretmiş olduğu ürünlerin, üretiminden kaynaklı veya etiket ve tasarım hataları sebebi ile 3. şahıslara verdiği ya da verebileceği tespit edilmiş maddi/bedeni zararlar neticesinde piyasadan geri toplanması halinde, kamuoyu bilgilendirme, ürünün tasfiyesi veya imhası, nakliyesi, sınıflandırılması, depolanması, testleri, onarımı gibi ilgili geri toplama masraflarını karşılayan sigorta ürünüdür.

Teklif vermek için sizi arayalım!