KVK Veri Sahibi Açık Rıza Beyan Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Sigorta sözleşmelerinin yapılması sırasında isim-soyad, sağlık verileri gibi kişisel ve özel nitelikteki veriler sizler tarafından bizlere ve aracılığımız ile sigorta şirketlerine aktarılmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca, kişisel verileri işlenen kimselerin aydınlatılması ve bazı hallerde açık rızalarının alınması gerekmektedir. Türkiye’de Kurulu IRB Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş (“IRB”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla; aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, hukuki ilişkilerimiz ve tarafınıza sağlanan hizmetlerimiz kapsamında, toplanmalarını ve işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde, bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. IRB tarafından KVKK kapsamında hazırlanan aydınlatma metnine https://www.irb.com.tr/hakkimizda/kvk-aydinlatma-metni linkinden ulaşabilirsiniz.

1- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri sayılan ve şirketimizce, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Sağlık Verisi Sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi, adli tıp raporu, kan grubu bilgisi, sağlık harcama bilgileri
Biyometrik ve Genetik Veriler Biyometrik Fotoğraf

2- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Özel nitelikli kişisel veriler, IRB tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir. İşbu açık rıza metni kapsamında “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle özel nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza göstermiş sayılacağınızı bildiririz.

 • Poliçe ve/veya zeyil oluşturulması ve poliçelerdeki verilerin güncellenmesi
 • Tekliflerin hazırlanması için verilerin sigorta şirketleri ile paylaşılması
 • Poliçe kapsamında primlerin tahsilatı
 • Sigortalı ve sigorta ettirenlere destek verilmesi, sigortalı/sigorta ettiren kişilerin memnuniyet takibi,
 • Hasar/Provizyon destek süreçlerinin takibi
 • Müşteri destek sürecinde IRB çalışanları ile yapılan çağrıların kaydedilmesi, kaydedilen bu çağrılar çerçevesinde sigortalı/sigorta ettiren şikayet yönetiminin yapılması,
 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Risk değerlendirilmesi yapmak suretiyle yeni sağlık sigorta ürününe veya diğer sigorta ürünlerine ilişkin fiyatlama yapılabilmesi, teklif verilebilmesi ve bu doğrultuda poliçe oluşturulabilmesi,
 • Raporlama ve gerekli analizlerin yapılabilmesi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halükarda yasal düzenlemelerde öngörülen zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

3- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNE AKTARIMI

Özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yurt içinde sigorta şirketlerine, sigorta sözleşmelerinin yapılabilmesi için işbirliği yapılan diğer sigorta aracılarına, hasar yönetim sürecinin değerlendirilebilmesi için asistans hizmeti veren şirketler ile tedavi görülen sağlık kurumlarına aktarılmaktadır. Bu kapsamda “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizin yurt içindeki üçüncü kişilere;

 • Talep ettiğiniz poliçelere ilişkin fiyat teklifi alabilmek
 • Poliçe ve/veya zeyil oluşturulmasını sağlamak
 • Poliçe primlerinin tahsilini sağlamak amaçlarıyla aktarılmasına rıza göstermiş sayılacağınızı bildiririz.
 • Hasar/Provizyon takibi
 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Risk değerlendirilmesi yapmak suretiyle yeni sağlık sigorta ürününe veya diğer sigorta ürünlerine ilişkin fiyatlama yapılabilmesi, teklif verilebilmesi ve bu doğrultuda poliçe oluşturulabilmesi,
 • Raporlama ve gerekli analiz çalışmalarının yapılabilmesi,

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, YURT İÇİNE AKTARIMI

4.1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz; sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri, bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, çağrı merkezi veya diğer sözlü, elektronik veya yazılı ortamlar kanalıyla toplanabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak, özellikle IRB’nin verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da IRB’nin sizlere hizmet vermek üzere tarafı olduğu bir sözleşmenin ifası kapsamında gerekiyorsa, bu amaç kapsamında yurt içindeki kişilere/firmalara aktarılabilir.

4.2. Kişisel Veriler

Tarafımızca, yurt içine aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi ve diğer kimlik bilgileri, pasaport fotokopisi, evlilik Cüzdanı fotokopisi 
İletişim Verisi Telefonu, e-postası, adresi
Çalışma Verisi Mesleği, çalıştığı şirket adres ve iletişim bilgileri, çalışma şekli (tam zamanlı/kısmi, Saha ve ofis çalışanı vb), bağlı bulunduğu departman, unvanı, eğitim durumu, Meslek belgesi, Sgk işe giriş/çıkış bildirgesi
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları
Finansal Veriler Kredi kartı bilgileri, IBAN numarası
Diğer Araç bilgileri (plaka, model vb), araç proforma veya ruhsat fotokopisi, seyahat, vize bilgileri, tapu fotokopisi

4.3. Kişisel Verilerin Aktarılması

IRB tarafından toplanan kişisel verileriniz, mevzuata uygun bir şekilde; sözlü veya yazılı olarak sigorta sözleşmesinin kurulabilmesi ve daha iyi bir teklif alınabilmesi amacıyla yurtiçinde mukim sigorta ve reasürans şirketlerine, devlet makamları ile resmi kurum ve kuruluşlarına, IRB’nin sunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinde yardımcı gerçek veya tüzel kişilere, ailenize, sigorta şirketinize veya bunların çalışanlarına, temsilcilerine ve/veya onlar adına hizmet eden yurt içinde mukim verilen hizmetlerle ilgili gerçek veya tüzel kişiye aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilen kişi / organizasyonlar, poliçe kayıtlarınızla ilgili herhangi bir bilgiyi, bunlarla sınırlı olmamak üzere; kurum değişikliği, sigorta tekniğinin gerektirdiği haller ve yasal soruşturma amaçlarıyla isteyebilir. IRB, bu bilgileri sigorta tekniğinin gerektirmesi ya da yasal yükümlülükler nedeniyle bu organizasyonlara ve kişilere aktarabilir.

Aşağıda yer alan “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin yurt içindeki alıcı gruplarına, belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş sayılacağını bildiririz.

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hasarların takibi, tazminat ödemesi ya da sözleşmeden kaynaklanan diğer hizmetlerin verilebilmesi amacıyla size toplu e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla kişisel verilerinizi yurt içinde anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktardığımızı bildiririz.

Müşteri yasal vasisi ya da yasal temsilcisi
var ise adı (isim-soy isim):
Telefon numarası ve e-mail
 Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel ve özel nitelikteki verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum. Sistem üzerinden onay verirken istenen bilgilerimin doğruluğunu teyit ediyorum. ONAY   Onay ve izin vermiyorum RET 
   

 

Müşteri adı (isim-soy isim): Telefon numarası ve e-mail
Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel ve özel nitelikteki verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum. Sistem üzerinden onay verirken istenen bilgilerimin doğruluğunu teyit ediyorum ONAY   Onay ve izin vermiyorum RET 
   

İLETİŞİM BİLGİLERİ

IRB Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş
İletişim mail adres: info@irb.com.tr
Adres: Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sok. No:2 Ofisler Bölgesi Kat:T4 No:405 Beşiktaş İstanbul,Türkiye
Tel: +90 (212) 939 53 00
Faks: +90 (212) 999 57 78