Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

IRB SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla kapsamında IRB Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (“IRB” veya “Şirket”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

IRB ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • a) Kimlik Bilgileriniz: Adı soyadı, nüfus cüzdanı, TCKN, vergi kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk, doğum tarihi ve yeri, evlilik cüzdanı fotokopileri
 • b) İletişim Bilgileriniz: Ev adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh
 • c) Banka Hesap ve Diğer Finansal Verileriniz: Banka hesap numarası, , IBAN numarası, kredi kartı numarası, , poliçe numarası, muafiyet bilgisi, teminat ve indirim bilgileri , tapu fotokopisi, araç proforma veya ruhsat fotokopisi
 • d) Görsel Kayıt Verileriniz: Fotoğraf
 • e) İş, Profesyonel Yaşam ve Eğitim Verileriniz: Unvan, meslek ve benzeri profil bilgileri
 • f) İşlem Verileri: Müşteri şikayet, talep ve teşekkürleri
 • g) Davranış verileriniz: Poliçe oluşturulmasına yönelik alışkanlıklar ile hizmet kullanımına ilişkin tercihler
 • h) Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri ve biyometrik veriler, sağlık harcama verileri, hastane faturası ve fatura ekinde gelen doktor raporu, genetik veriler
 • i) Aile ve Yakın Kimlik Verileriniz: Adı soyadı, telefon, adres, yakınlık derecesi

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

IRB ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

 • Hizmet ve satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 1(a), 1(b), 1(c) 1(d), 1(e),1(g), 1(h) ve 1(i) de yer alan kişisel verileriniz,
 • Teklif ve yenileme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla 1(a), 1(b), 1 (c), 1(d), 1(e), 1(g), 1(h) ve 1(i) de yer alan kişisel verileriniz,
 • Tedarikçi ilişkilerinin yönetilmesi amacıyla 1(a), 1(b), 1(c) 1(d), 1(e), 1 (f), 1(g), 1(h) ve 1(i) de yer alan kişisel verileriniz,
 • Müşteri memnuniyeti anket süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 1(a), 1(b),1 (f), 1(h) de yer alan kişisel verileriniz,
 • Hasar/Provizyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 1(a), 1(b), 1(c) 1(h) de yer alan kişisel verileriniz,
 • Poliçelerin oluşturulma süreçlerinin yürütülmesi 1(a), 1(b), 1(c) 1(d), 1(e), 1 (f), 1(g), 1(h) ve 1(i) de yer alan kişisel verileriniz,
 • Muhasebe ve tahsilat takip süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 1(a), 1(b), 1(c) de yer alan kişisel verileriniz,
 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde mevzuattan kaynaklı yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 1(a), 1(b), 1(c) 1(d), 1(h) ve 1(i), de yer alan kişisel verileriniz,
 • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 1(a), 1(b), 1(d), 1(e), 1 (f), 1(g), 1(h) ve 1(i) de yer alan kişisel verileriniz,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi süreci amacıyla 1(a), 1(b) de yer alan kişisel verileriniz
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla 1(a), 1(b), 1(c) 1(d), 1(e), 1 (f), 1(g), 1(h) ve 1(i) de yer alan kişisel verileriniz,
 • Risk değerlendirilmesi yapmak suretiyle yeni sağlık sigorta ürününe veya diğer sigorta ürünlerine ilişkin fiyatlama yapılabilmesi, teklif verilebilmesi, amacıyla 1(a), 1(b), 1(e), 1(g), 1(h) ve 1(i) de yer alan kişisel verileriniz,
 • Raporlama ve gerekli analizlerin yapılabilmesi amacıyla 1(a), 1(b), 1(e), 1 (f), 1(g) ve 1(i) de yer alan kişisel verileriniz,

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine veya temsilcilerine, bankalara, sigorta şirketlerine, asistans hizmeti veren şirketlere, ilgili sağlık kurumlarına aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ,8, ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Sigortacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda yazılan hukuki sebeplerin yanı sıra kişisel verilerinizin başka bir sebeple işlenmesi ihtiyacı doğar ise söz konusu hususa ilişkin açık rızanızın bulunması koşulu ile veri işleme gerçekleştirilecektir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanızın bulunması kaydıyla hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Ofisler Bölgesi Kat: T4 No:405 Beşiktaş/İstanbul adresimize kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat başvurabilir veya kvkk@irb.com.tr e-posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak talebinizi iletebilirsiniz.