SORUMLULUK SİGORTALARI

SORUMLULUK SİGORTALARI

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici Sorumluluk Sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve yönetici veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlar bakımından teminat sağlar. Bununla birlikte, ek teminat ile yöneticilerin maruz kalabileceği savunma, soruşturma, kovuşturma masrafları da karşılanabilmektedir.

Sigortalı’nın kusuru, ihmali, yanlış beyanı, yetki yükümlülüklerinin ihlali ve diğer tüm haksız eylem ve ihmaller sebebi ile sorumluluklarını yerine getirememesi sonucu zarara uğrayan üçüncü şahısların tazminat talepleri poliçe kapsamında ödenir. Söz konusu poliçe tüm Türkiye’ de geçerli olduğu gibi, poliçe şartlarına bağlı olarak tüm dünyada da geçerli olabilmektedir.

Çevre Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen tesisin poliçede belirtilen faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmenin neden olduğu üçüncü şahıslar nezdindeki maddi hasar, ölüm, sakatlık ve bedensel yaralanmaya ilişkin zararlar ile kirlenme veya kirlenme tehlikesi nedeniyle poliçede sınırları belirtilen tesisin dışında yapılan temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi masraflarını ilgili Çevre Mevzuatındaki hükümler çerçevesinde poliçede yazılı teminat sınırlarına kadar aşağıda belirtilen hallerin gerçekleşmesi durumunda tazmin eder.

Bu sigorta ile poliçede belirtilen süreklilik tarihi içerisinde meydana gelen kirlenme veya kirlenme tehlikesi neticesinde poliçede belirtilen geriye dönük geçerlilik tarihinden sonra ortaya çıkan zararlar için poliçe vadesi ya da ek bildirim süresi içinde sigorta ettirene yöneltilmiş olan tazminat talepleri teminat altına alınır.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, sigortalının riziko adreslerindeki gerçek ya da tüzel kişilerin, kendisinin ya da çalışanlarının, üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan bir sigorta türüdür.

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

Sigortacı, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene yöneltilebilecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve sosyal sigortalar kanuna tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumunun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

Sigortacı ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.Ancak, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli nispetinde iştirak eder.

Ürün Sorumluluk & Geri Çağırma Sigortası

Bu sigorta, sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen veya işlenen herhangi bir ticari mal veya üründen kaynaklanan bir kusur ve/ veya ayıp neticesinde üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zarar ve ziyan sonucu, sigortalıya karşı ileri sürülebilecek tazminat talepleri sonucunda sigortalının hukuki sorumluluğunu sigorta eder.

Ayrıca, nihai tüketiciye ulaştıktan sonra üründe herhangi bir problem ortaya çıkması durumunda, söz konusu ürünlerin geri çağrılması ve geri toplanması için yapılacak masraflar Geri Çağırma (Recall) poliçesi ile teminat altına alınır.

Kaçırılma ve Fidye Sigortası

Çokuluslu ya da yerli şirketlerin seyahat eden personelleri gibi pek çok kişi kaçırılma ve/veya gasp edilme riski taşır. Aynı zamanda kaçırma ve fidye, deniz taşımacılığı için önemli bir risk haline de gelmiştir. Risk arz eden ülkeler sıralamasında Aden Körfezi, Somali, Hint Okyanusu, Çin başta gelmektedir. Buralar sürekli kaçırma olaylarının sorunlu bölgeleri olarak bilinir.

Söz konusu riskler, Kaçırılma ve Fidye Poliçesi ile teminat altına alınabilirler. Kaçırılma ve Fidye sigortalarının en önemli unsuru olan önleyici tedbirler ve güvenlik kuruluşunun servisi de teminat kapsamındadır. Bütün Kaçırma ve Fidye sigortalarında bir güvenlik kuruluşunun özel hizmetine sahiptir.

Mesleki Mesuliyet Sigortası

Sigortalının, ifa ettiği mesleğinin, hatalı ve/veya kusurlu olması sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat talepleri teminat altına alınır.

Mimar ve mühendisler, serbest muhasebeciler / mali müşavirler, avukatlar ve hekimler, vb. meslek grupları bu sigorta ürünü ile koruma sağlayabilirler.